top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hygge lingerie

1. Definities
1.1 Hygge lingerie: Hygge lingerie, gevestigd te Sprundel onder KvK nr. 84026073
1.2 Klant: Degene met wie Hygge lingerie een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: Hygge lingerie en klant samen
1.4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt
1.5 U dient deze Voorwaarden te lezen alvorens u een bestelling plaatst. Wanneer u producten bestelt bij Hygge lingerie, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Hygge lingerie.
2.2 Hygge lingerie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit zonder vermelding van de reden meegedeeld.
2.3  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Prijzen en verzendkosten
3.1 Alle prijzen die Hygge lingerie hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3.2 Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB
3.3 Alle prijzen op die Hygge lingerie hanteert voor haar producten of diensten, op haar website, social media of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Hygge lingerie te allen tijde wijzigen.
3.4 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Hygge lingerie niet kon voorzien te allen tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3.5 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
3.6 Indien u besluit om uw volledige of gedeeltelijke bestelling te annuleren dan betalen wij de verzendkosten niet terug.

 

4. Betalingen
4.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
4.2 In het geval van een op maat gemaakte lingerie set dient de betaling eerst te zijn ontvangen voor het product geproduceerd wordt.
4.3 De klant geeft Hygge lingerie toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5. Herroepingsrecht
5.1 Producten worden specifiek en persoonlijk gemaakt voor de klant. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.
5.2 Hygge lingerie belooft een op maat gemaakte product te leveren. Mocht het product niet goed passen en wordt dit binnen 14 dagen doorgegeven zal Hygge lingerie het product kosteloos aanpassen of een nieuw product aanbieden. Dit wordt besloten door Hygge lingerie.

6. Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Levering vindt plaats bij Hygge lingerie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.3 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

7. Levertijd
7.1 Alle producten van Hygge lingerie worden met de hand op maat gemaakt. De maaktijd duurt maximaal 3 weken. (m.u.v. feest- en vrije dagen.) Indien de bestelling afgerond is zal deze verstuurd worden. Binnen Nederland bedraagt de verzendtijd gemiddeld twee tot drie werkdagen.
7.2 De door Hygge lingerie opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.3 De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Hygge lingerie.
7.4  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

8. Verpakking en verzending
8.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Hygge lingerie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
8.2 Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Hygge lingerie, bij gebreke waarvan Hygge lingerie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

9. Klachten
9.1 De klant dient een door Hygge lingerie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
9.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Hygge lingerie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
9.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Hygge lingerie in staat is hierop adequaat te reageren.
9.4 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussenpartijen.

10. Wijziging van de overeenkomst
10.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt te zijn om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

11. Wijziging algemene voorwaarden
11.1 Hygge lingerie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
11.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang  kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
11.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hygge lingerie zoveel mogelijk met de klant bespreken.
11.4 De klant is gerechtigd om bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.



 

bottom of page